TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
271 hồ sơ

Đang xử lý
4 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.63 (%)